Miljöregler

Uppdaterad 24-05-18

Inledning
Linköpings Motorbåtsklubbs (LMBK) har ett unikt och vackert hamn- och
naturområde vid Kinda kanal (Stångån) i Linköping. Det är därför av största vikt att vi
gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i god miljö.

Syfte
Miljöreglerna syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben.
Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer
fram och nya produkter introduceras.
Miljöreglerna fastställs av styrelsen i LMBK och revideras vid förändringar.


Målsättning
Genom tydliga miljöregler strävar LMBK mot att skapa en hållbar och trygg hamnmiljö
för alla medlemmar. Vår målsättning harmoniserar med Östergötlands Båtförbunds och
Svenska Båtunionens ambitioner för att främja ett båtliv i balans med naturen och
människan.


Hamnområdet
Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av LMBK för att skapa
en god miljö och säker hamn inom området.
Båtägare ska efter sjösättning tillse att uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial
och skräp.

Kontinuerlig markprovtagning:
Markprover tas fortlöpande för att övervaka och säkerställa att dessa riktlinjer efterlevs.
Det är av yttersta vikt att dessa procedurer följs noggrant.
Genom att följa dessa riktlinjer bidrar vi till skyddet av våra vattenresurser och upprätthåller en hög miljöstandard.
Det är vår gemensamma skyldighet att agera ansvarsfullt och med omsorg om vår miljö.


Sopor
För att bidra till en trivsam atmosfär ska brännbara sopor placeras i dedikerade kärl
inom hamnområdet. Farligt avfall ska deponeras i särskilt avsedda kärl och får inte
blandas med brännbart avfall.


Källsorterat avfall
Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras ska lämnas vid kommunens
anläggningar för sådant avfall.
Farligt avfall
Farligt avfall deponeras i särskilda kärl i miljöstationen. Medlemmar kan kvittera ut en
nyckel till bland annat miljöstationen mot betalning av en förutbestämd
deponeringsavgift. Vid renskrapning av bottenfärg, var noga med att samla upp avfallet
och använd den personliga skyddsutrustningen.


Bränsle och oljor
För att skona vår egen miljö används miljöanpassade drivmedel och oljor. Detta är
speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer, där Alkylatbensin kan användas tillsammans med
miljöanpassade tvåtaktsoljor.


Bottenfärger
Inom klubben används endast miljöklassade och för båtens aktionsområde godkända
bottenfärger. Vid renskrapning av båtbotten ska färgrester samlas upp på presenning
eller dylikt och lämnas i miljöstationen som färgavfall.


Toalettavfall
I samarbete med Linköpings segelsällskap (LSS) , Segelsällskapet Roxen (SSR) kan
Lmbk:s medlemmar tömma toalettavfall/svartvatten i inloppet till LBH:s hamn
(segelbåtshamn)


Båtvagnar
Båtvagnar ska märkas och ställas upp på anvisad plats då de inte används.


Bilparkering
Bilparkering är endast tillåten på avsedda parkeringsplatser, och gräsytor bör hållas fria
från bilar, trailers och andra föremål, utöver båtar.


Avslutningsvis
Medlemmarna i Linköpings Motorbåtsklubb är de som bidrar till en trivsam miljö och
trygghet i vårt unika hamnområde vid Kinda kanal.
Vårt närområde är skapat för att främja en avslappnad båtlivsupplevelse och ett positivt
kamratskap.