Ordningsbestämmelser

Ordningsbestämmelser LMBK 
Rev.2024-05-18 

Arbetsplikt 
Medlem som på något sätt nyttjar klubbens anläggningar skall fullgöra en årlig personlig arbetsplikt vars omfattning fastställs av styrelsen.  

Information om arbetsplikt ges på klubbmöte under våren och anslås. Medlem tecknar sig på arbetspliktslistan i förväg som finns placerad i klubbstugan.  

Medlem som inte fullgjort arbetsplikten betalar i samband med följande års avgiftsavisering ett belopp på 750 kr.  

Befrielse från arbetsplikten beslutas av styrelsen. 
 

Tillvägagångssätt arbetsplikt:

  • Medlem anmäler sig i första hand på önskat datum på listan i lilla Klubbstugan.  
  • Det är inte tillåtet att överteckna antalet platser i listan. 
  • Det är inte tillåtet att anmäla sig på mer än ett arbetspliktspass. Detta för att inte blockera för annan medlem att anteckna sig.  
  • Första antecknade datumet gäller, övriga uppsatta datum stryks. 
  • Om medlem inte kommer till tecknat tillfälle, utan att meddela detta senast ett dygn i förväg, debiteras avgift för utebliven arbetsplikt. (750kr) 
  • Medlem skall finnas på plats angiven tid. 
  • Medlem skall se till att närvaron registreras i början och slutet av arbetspliktspasset. 
  • Det går inte att flytta arbetsplikten från ett år till nästkommande år. 

Båtbyggare/renoverare 
Klubben hyr ut två platser i verkstadsskjul, se nedan.  

Båtbygge får även ske utomhus på särskild plats inom hamnområdet, efter tillstånd från styrelsen.  
Avtal skall träffas mellan medlem och styrelsen.  

Avtalet skall reglera byggtid, markdisposition, el- och vattenförbrukning samt andra regler rörande brandsäkerhet och städning av båtplatsen m.m. 

Båthus 
Förbud mot nybyggnation (skjul, bodar och andra byggnader) råder inom hamnområdet. 

Båtplats – Hamnplats – Bryggplats 
Medlem som önskar hamnplats kontaktar Båtplatsfördelare/registerhållare som anvisar numrerad hamnplats.  
Bryggplats, slip och båtvagnar är konstruerade för båtar med max längd 12 m, bredd 4 m och deplacement 8 ton. 

Hamnplats skall vårdas väl och får ej uthyras eller utlånas i andra hand.  
Skador på bryggor, bommar eller pål-anordningar skall omedelbart anmälas till styrelsen.  
Missbruk kan medföra att medlem fråntages rätt till hamnplats.  
Om hamnplatsen inte utnyttjas kan denna uthyras till annan medlem efter beslut i styrelsen under den tid som ordinarie bryggplatsinnehavare ej önskar nyttja sin bryggplats. 

Båt får ej utan tillstånd av styrelsen vara upplagd på land under sommarhalvåret, tiden 15 juni – 31 aug.  

Dispens sökes skriftligt hos styrelsen senast 15 maj och utan dispens debiteras 150 kr/påbörjad vecka. 
Styrelsen/Hamnfogden förbehåller sig rätten att flytta på uppställda båtar som ej sjösatts eller begärt dispens för uppläggning över sommaren eller båtar som p.g.a. annan orsak står olämpligt till.  

Berörda båtägare kommer att kontaktas per telefon eller brev innan flyttning sker.
Båtflyttning kan ske genom styrelsens försorg på ägarens/medlemmens ansvar. 

Båtplats – Vinteruppläggningsplats 
Uppläggningsplats anvisas av Hamnfogden genom ansvarig slipskötare.  
Båtar placeras enligt uppläggningsplan godkänd av Räddningstjänsten.  
Medlem som har uppläggningsplats är skyldig att följa anvisningar som meddelas av Hamnfogden. 

Medlem skall lämna uppläggningsplatsen i städat skick senast tre dygn efter sjösättning. I annat fall debiteras en städavgift.  
Medlem är skyldig att medverka vid arbeten som avser att iordningställa markområdet efter eventuella skador som orsakats vid uppläggning/sjösättning eller bortforsling av båt.  
Största varsamhet skall iakttagas med öppen eld och brandfarligt material. 

Båt får ej utan tillstånd av styrelsen vara kvar vid bryggplats i vattnet under vinterhalvåret, tiden 1 nov – 31 mars.  
Dispens sökes skriftligt hos styrelsen senast 15 okt och utan dispens debiteras 150kr/påbörjad vecka. 

El 
Medlemmar med betald vinteruppläggningsplats har i mån av tillgång, rätt till elenergi vid användande av handhållna maskiner samt belysning.  

Elvärmare och halogenstrålkastare får ej användas. 

Vid båtbygge och större renoveringsarbete erfordras tillstånd av styrelsen, varvid förbrukningsmätare inkopplas eller att förbrukningen kalkyleras till viss kostnad och att medlem betalar för extra elförbrukning. 

Kablar får ej sitta kvar i uttagslådorna nattetid av säkerhetsskäl.  
Tidsbegränsat tillstånd för batteriladdning erhålls av styrelseledamot på expeditionen och tillståndet fästes på elkabeln.  
Det är absolut förbjudet att göra ingrepp på klubbens elinstallationer, vid fel skall styrelseledamot kontaktas. info@lmbk.se och uppge kontaktuppgifter

Försäkring 
Båtägare är skyldig att ha sin båt försäkrad året runt.  
Vid kranlyft kontrollera att entreprenören har gällande försäkring.  
Det är båtens försäkring som i första hand gäller vid skador.  
Klubbens försäkring täcker personskador vid funktionärsledd verksamhet. 

Högtryckstvättar 
Klubben har högtryckstvättar med spolmunstycken. En av dessa förvaras i skjul nr 18 och medlemmar kan använda denna inom klubbområdet.  
Före anslutning skölj ur slangen och torka av eventuell smuts på vattenanslutning.  
Vid fel eller behov av information kontakta Materialförvaltaren. info@lmbk.se och uppge kontaktuppgifter.
Vid schemalagd upptagning finns högtryckstvätt tillgänglig vid slipen. 

Riktlinjer för Miljövänlig Tvätt av Båt
För att upprätthålla en hållbar och miljövänlig hantering av våra vattenresurser, gäller följande:

Användning av Miljövänliga medel:
Vid avspolning av båt ska det utföras uteslutande med miljövänliga medel.
Detta är ett obligatoriskt krav för att minimera miljöpåverkan och främja ekologisk hållbarhet.

Placering för Tvättning:
Tvätt av båt får inte ske så att tvättvatten och eventuella föroreningar kan rinna tillbaka i vattnet. Detta för att förhindra negativ påverkan på den akvatiska miljön.

Genom att följa dessa riktlinjer bidrar vi till skyddet av våra vattenresurser och upprätthåller en hög miljöstandard.
Det är vår gemensamma skyldighet att agera ansvarsfullt och med omsorg om vår miljö.

Identifiering 
Samtliga båtar, bockar, ställningar och vagnar skall märkas med medlemsnummer (för enklare identifiering). 

Klubbhus och Klubbstuga 
Klubben äger klubbhuset och klubbstugan som skall vårdas väl av alla medlemmar. Styrelsen har ansvar för hur lokalerna utnyttjas och disponerar ett rum för sammanträden och expedition.  
Lokalerna skall alltid vara låsta när ingen vistas i dessa.  
Den som sist lämnar lokalen ser till att dörrar och fönster är låsta.  
Den som använder pentryt skall lämna det väl städat, porslin skall vara diskat, spis och diskbänk avtorkade och skräp placerat i uppsamlingskärl.  
Toaletterna skall lämnas i rent och prydligt skick.  
Medlemmarna ansvarar själva för städning och underhåll av lokalerna.  
Rökning är förbjuden i klubbens gemensamma lokaler. 

Klubbhuset kan efter beslut av styrelsen eller Klubbmästaren hyras ut till medlem, annan förening eller organisation som möteslokal.  
Medlem betalar halv avgift. 

Låssystem – nycklar 
Kassören ansvarar för klubbens låssystem.  
Klubbmedlemsnyckel (KM) passar till Klubbstugan, Klubbhuset, materialskjul nr 18, sopcontainer, miljöstation och bom på sjösättningsramp sommartid.  
Varje medlem som önskar KM-nyckel erlägger en deposition.  
Nycklar kan kvitteras ut och återlämnas under expeditionstid. 

Miljöstation och sopcontainer 
Klubben har egen Miljöstation och sopcontainer försedda med lås.  
Medlemmar har tillgång till dessa med klubbnyckel (KM).  
I containern får kastas både brännbart och obrännbart material.  

Spilloljor, färgrester och lösningsmedel skall tömmas i särskilt uppmärkta kärl i miljöstationen vid traktorskjulet.  
Begagnade batterier transporterar medlem själv till återvinningscentral. 

Sjösättning – upptagning 
Sjösättning och upptagning av båt kan ske då avgifter är betalda och efter anmälan i slipjournal.  
I undantagsfall efter tillstånd av Hamnfogden.  
Medlem antecknar sig för sjösättning senast 15 april i slipjournal placerad i klubbstugan.  
Tid för upptagning av båt antecknas senast 15 september.  
Sjösättning/upptagning sker sedan i arbetslag där medlem är skyldig att delta under hela skiftet.  
Observera att detta är ett medlemsåtagande utöver arbetsplikten.  
Ansvaret för att erforderliga säkerhetsåtgärder tillämpas för såväl material som arbetsmetoder åvilar av hamnfogden utsedd slipskötare.  
Sjösättning/upptagning kan stoppas om medlems utrustning bedöms undermålig eller säkerhetsmässigt bristfällig.  
Klubbens material som handvagnar och domkrafter framtas och återställs av respektive båtägare på skiftet. 

Båt kan sjösättas eller upptas på annan tid av båtägare i egen regi på eget ansvar och risk, men tillstånd att använda slip erfordras av hamnfogden. info@lmbk.se och uppge kontaktuppgifter

Traktor – vagnar – vinschanordning 
Dessa får endast föras eller brukas av styrelsen utsedda personer (försäkringsvillkor). Egen båtvagn ska ge max 1000 kg ”kultryck”. 

Transporter/parkering inom området 
Material får vid behov transporteras med fordon till och från uppläggningsplatsen men bör undvikas då marken är mjuk/sur. I övrigt skall medlemmarnas fordon parkeras utanför LMBK:s båtuppläggningsplatser. Visa hänsyn! 

Under sjösättning/upptagning är all bil-/mc-/mopedparkering förbjuden på hela uppläggningsområdet (olycksrisk/platsbrist). 

Täckställningar – pallbockar 
Varje båtägare ansvarar för att pallbockar och liknande anordningar fyller rimliga säkerhetskrav och att de besiktigas före varje års uppläggning.  

För att underlätta upptagning/sjösättning av båtarna skall pallhöjd vara 40-50 cm. Information om lämplig utformning av bockar finns på expeditionen. 

Täckning av båt skall arrangeras så att ingen skada sker på annan egendom inom området.  

Det är förbjudet att förankra båttäckning med metallstänger nedslagna i marken p.g.a. kablar nära marknivån.  

Båtägare är skyldig att kontinuerligt tillse sin båt under uppläggningstiden. 

Sommartid skall ställningar, pallbockar och båtvagnar mm förvaras på avsedd plats enligt anslag vid traktorskjulet.  

Ställningar och bockar sammanbinds var för sig och märks med medlemsnummer. OBS i facken skall endast ställningar, gavlar och takstolar förvaras. Pallbockar, rör, virke etc. förvaras på området utanför facken. 

Vatten 
Vatten finns tillgängligt på uppläggningsplatsen ca 15/4 – 30/10.  

Klubben har ett slangsystem med snabbkopplingar som förvaras i skjul 18 som är försedda med spolmunstycke samt passande kopplingar för klubbens högtrycksaggregat.  
Inga som helst ändringar får göras på slangarna eller kopplingarna, ej heller på klubbens vattenposter.  

Vid fel kontakta Materialförvaltaren via info@lmbk.se och uppge kontaktuppgifter. 

Verkstadsskjul 
I verkstadsskjul finns plats för två båtar.  
Plats uthyrs årsvis 15:e september – 15:e augusti.  

Ansökan om hyra av plats ställs skriftligen till Styrelsen före den 31 maj.  
Ansökan ska innehålla vilka arbeten som ska utföras och tidplan.  
Styrelsen avgör turordning efter behov och inlämningsdatum.  
Kallhyra fastställs av styrelsen vid hyrtillfället.  
Elenergi för uppvärmning debiteras i efterhand efter avläsning av energimätare. 
Heta arbeten är förbjudna (svetsning, lödning, skärning/slipning med rondell).