Stadgar

Stadgar för Linköpings Motorbåtklubb, LMBK 

Klubben bildades augusti 1922 och har sin hemort/verksamhetsområde i  Linköping. 
Stadgarna antagna 2004-02-26. Rev.0 

§ 1  Ändamål 
LMBK är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. LMBK skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap  

§ 2  Medlemskap  

2.1 Ansökan och antagning 
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. 

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till LMBK:s ändamål 

2.2  Medlemskategorier 
Medlemmar kan indelas i följande kategorier: 

1. enskilda vuxna medlemmar 

2. enskilda ungdomsmedlemmar 

3. familjer 

4. hedersmedlem 

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3. 

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat LMBK, kan på eller på styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 

2.3  Rättigheter 
Medlem får utnyttja LMBK:s anläggningar och utrustning samt delta i LMBK:s verksamhet. 

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av LMBK disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning.  Se vidare § 11. 

2.4  Skyldigheter 
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa LMBK:s stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. 

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar LMBK:s tillhörigheter är ersättningsskyldig. 

Medlem skall utföra av styrelsen bestämd arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. 

2.5  Utträde 
Medlem som vill utträda ur LMBK skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur LMBK.  

2.6  Uteslutning 
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur LMBK om medlem 

• motverkar LMBK:s syften 

• skadar LMBK:s intressen 

• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade 

• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom LMBK att dess anseende äventyras. 

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. 

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. 

§ 3  Beslutande instanser 
LMBK:s beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. 

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder LMBK och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8. 

§ 4  Verksamhetsår  
LMBK:s verksamhetsår är detsamma som kalenderår. 

§ 5  Avgifter 

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte. 

§ 6  Betalning 
Avgifterna skall vara LMBK tillhanda senast det datum som står angivet på aviseringen/faktura 

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter aviseringsdatum. 

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.  

§ 7  Föreningsmöten 

7.1  Antal möten 
Förutom årsmöte skall  2 st ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena. 

7.2  Kallelse 
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst  

14  dagar före mötet. Kallelsen sker per post eller till den, som så önskar, via e-post. 

7.3   Förslag till dagordningspunkt / motion 
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 1 månad  före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. 

7.4  Årsmöte 
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari  månad. 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

• Fastställande av röstlängd för mötet 

• Fråga om mötet är behörigen utlyst 

• Fastställande av dagordning 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av protokolljusterare och rösträknare 

• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret 

• Revisorernas berättelse 

• Fastställande av balansräkning för senaste verksamhetsåret 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Propositioner och motioner 

• Fastställande av avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

• Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 

• Val av revisorer 

• Val av valberedning  

• Övriga val  

7.5  Övriga ordinarie föreningsmöten 
Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas vår och höst  

7.6  Extra föreningsmöte 
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst  10 % av LMBK:s medlemmar.  

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet. 

7.7  Rösträtt, beslut och val 
Varje medlem, som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. 

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. 

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.  

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.  

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. 

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. 

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. 

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.  

§ 8  Styrelse och förvaltning 

8.1  Styrelsens sammansättning och val 
LMBK:s styrelse består av ordförande, åtta övriga ledamöter samt fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, medlemskassör, materielförvaltare och klubbmästare, samt fördelar återstående ledamöter på lämpliga arbetsområden.  

Styrelsen väljs av årsmötet, varvid ordförande utses för ett år och övriga ledamöter för två år, så att sex ledamöter utses vid varje årsmöte 

8.2  Styrelsens skyldigheter 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 10  gånger per år. 

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. 

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. 

Det åligger styrelsen att: 

• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte. 

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.  

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa. 

• Representera LMBK.  

• Förvalta LMBK:s egendom och medel. 

• Besluta om firmatecknare. 

• Besluta om antagning av ny medlem. 

• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut. 

§ 9  Revisorer 
LMBK skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och LMBK:s räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

§ 10  Valberedning 
Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och  väljes av årsmötet för en tid av ett år.  

Valberedningens uppgift är att: 

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta. 

• Mottaga nomineringar från LMBK:s medlemmar. 

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater. 

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. 

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

§ 11  Hamn och uppläggningsanläggningar 
För förhållandena vid LMBK:s hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av LMBK utfärdade ordningsbestämmelser .  Dessa fastställs av föreningsmöte. 

§ 12  Stadgeändring 
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. 

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§ 13  LMBK:s upplösning 
Förslag till LMBK:s upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. 

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. 
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med LMBK:s kvarvarande tillgångar och handlingar. 

Stadgarna antagna 1:a gången 2003-10-09, 2:a gången på årsmöte 2004-02-26